Drake University musical "Bye, Bye, Birdie" staged November 22, 23.

Long Title: 
Drake University musical "Bye, Bye, Birdie" staged November 22, 23.
Location: 
4:07
Citation Date: 
Thursday, November 20, 1969