United States Senate votes landmark job safety bill, 82 to 3.

Long Title: 
United States Senate votes landmark job safety bill, 82 to 3.
Location: 
7:02
Citation Date: 
Wednesday, November 18, 1970