Writers workshop invites Solzhenitsyn to Iowa City.

Long Title: 
Writers workshop invites Solzhenitsyn to Iowa City.
Location: 
1:06
Citation Date: 
Friday, February 15, 1974